Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2021/2022

Filologia germańska

Celem studiów magisterskich o specjalności filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z podstaw ekonomii i wybierają jeden z dwóch oferowanych profili: tłumaczeniowy lub multimedialny. Nabyte w ramach studiów II stopnia umiejętności i kompetencje językowe mają umożliwić absolwentom specjalności filologia germańska podjęcie pracy zawodowej lub studiów III stopnia (doktoranckich) w zakresie zgodnym lub zbliżonym do ukończonej specjalności.

Program studiów magisterskich obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oferujemy studentom II roku MA zajęcia z języka niemieckiego specjalistycznego (język prawa, biznesu, ekonomii, techniki);

2. Moduł – drugi język obcy nowożytny – studenci mogą uczyć się języka angielskiego lub hiszpańskiego;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem oraz wykład specjalizacyjny dopasowany tematycznie do wybranych dziedzin seminariów magisterskich (teoria kultury, teoria literatury, teoria dydaktyki, językoznawstwo germanistyczne);

4. Moduł – kompetencje kierunkowe – w skład tego modułu wchodzą obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia tłumaczeniowe, obejmujące tłumaczenie tekstów użytkowych oraz specjalistycznych, a także tłumaczenia ustne, przygotowujące studentów do przyszłej pracy tłumacza w instytucjach kultury, biznesu, polityki, i innych. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej z wieloletnią praktyką w tłumaczeniu tekstów fachowych, użytkowych i literackich. Drugą grupę zajęć modułu kompetencji kierunkowych stanowią zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.

5. Moduł – kompetencje uzupełniające – filozofia, socjologia lub antropologia oraz konwersatorium z literatury powszechnej oraz narzędzia informatyczne (no. Trados).

Studenci studiów magisterskich mają także możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, po zaliczeniu przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej praktyki pedagogicznej.
Absolwenci studiów magisterskich o specjalności filologia germańska to fachowcy dobrze znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w dziennikarstwie, w szkolnictwie wyższym, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem magistra filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języka zawodowego, a także kompetencje interkulturowe.

Język niemiecki w komunikacji i biznesie

Proponowany kierunek studiów adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym, poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także partycypowanie w praktykach gospodarczo-biznesowych. Połączenie tych dwu porządków daje w rezultacie możliwość uzyskania przez absolwentów kompetencji unikatowych, co szczególnie wzmacnia ich późniejsze szanse na pozyskanie odpowiedniej pracy.
Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

Program studiów na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych; ponadto ma służyć rozwijaniu wiedzy i leksyki w różnych zakresach tematycznych, np.: reklama, media, branża opakowaniowa, chemiczna, farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, itd.

2. Moduł – język angielski w biznesie – studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego, przy czym szczególny nacisk kładziemy na język angielski specjalistyczny;

3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem, możliwa jest także współpraca i pozyskiwanie materiałów badawczych od firm oferujących studentom kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie praktyki zawodowe;

4. Moduł – specjalizacja – w skład tego modułu wchodzą języki specjalistyczne (ekonomia, prawo i administracja, technika), a także korespondencja handlowa oraz narzędzia informatyczne (tłumaczenie wspomagane komputerowo, pakiet MS Office, PowerPoint, Excel).

5. Moduł – kompetencje społeczne – obejmujący przedmioty: dyplomacja i etyka w biznesie, komunikacja interkulturowa w biznesie, komunikacja interpersonalna, negocjacje interkulturowe w biznesie.

Szczególnym atutem kierunku studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest jednoczesne realizowanie minimum 150 godz. praktyki zawodowej w jednej z firm, w których niezbędna jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie odpowiednich kompetencji interkulturowych: McKinsey, European Media Group, Getsix, Franklin Templeton, Porsche, Osram.
Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie bez trudu znajdą pracę w firmach branży biznesowej i prawniczej.

 

webmaster: Maciej Borkowski