Germanistyka interkulturowa - regulamin studiów

Regulamin studiów
dla kierunku filologia, specjalność filologia germańska,

prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

 

§ 1


Studia prowadzone są wspólnie przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

§ 2


Studia są realizowane w trybie stacjonarnych studiów I stopnia.

§ 3


Kandydaci na studia, o których mowa w § 1 i 2, są przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

§ 4


1. Student odbywający studia określone w § 1 i 2 jest jednocześnie studentem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

2. Po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata (Bachelor of Arts), a także dyplom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyplom Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

§ 5

  1. Studia, o których mowa w § 1, są prowadzone według planu studiów uchwalonego przez Radę Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez upoważnione organy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
  2. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne z przedmiotów objętych planem studiów są ustalane w porozumieniu przez dyrekcję Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziekana Wydziału Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
  3. Organizatorem praktyki jest Wydział Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

§ 6


Okresy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej, wakacji zimowych i letnich odpowiadają corocznie organizacji roku akademickiego na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 7

  1. Wymagane zaliczenia przedmiotów oraz zajęć, odbycie praktyki studenckiej i złożenie egzaminu licencjackiego zgodnie z planem studiów wykładowca odnotowuje w indeksie oraz na karcie okresowych osiągnięć ze wskazaniem nazwy przedmiotu w polskiej i niemieckiej wersji językowej, formy zaliczenia, wymiaru godzinowego oraz uzyskanej oceny i liczby przyznanych punktów kredytowych ECTS.
  2. Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach dydaktycznych, dopuszczalne są w jednym semestrze dwie absencje na zajęciach.

§ 8

Dane, o których mowa w § 7, potwierdza na zakończenie każdego roku akademickiego dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziekan Wydziału Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

§ 9

Po zaliczeniu studiów, o których mowa w § 1, istnieje możliwość ich kontynuowania na studiach II stopnia w ramach specjalności filologia germańska na studiach II stopnia na terenie Polski oraz na studiach magisterskich (Masterstudium) na uniwersytetach niemieckich.

§ 10


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

webmaster: Maciej Borkowski