Medal UAM dla najlepszych absolwentów

Absolwenci, którzy uzyskali średnią ze studiów min. 4,7 oraz oceny bardzo dobre z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego mają możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami) - w załączeniu → PDF, PDF.

W związku z organizacją roku akademickiego 2023/2024 absolwent wytypowany do Medalu UAM zobowiązany jest złożyć egzamin magisterski najpóźniej do dnia 7 lipca br. Wnioski (zgodne z załączonym wzorem → DOC) wraz z wykazem zbiorczym (bez załączników) aktywności i osiągnięć potwierdzających czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym UAM należy przynieść w formie papierowej do Biura Obsługi Studenta, do Pani Olgi Michałowskiej pok. 120B w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca do godz. 12.00 br.

webmaster: Maciej Borkowski