Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


MARCINIAK, IZABELA

Verfasserschriften, Monographien

Warunki przygotowania absolwentów szkół średnich do studiów filologii germańskiej / Izabela Marciniak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. - 229 s.

 Lehrbücher

Methodik des DaF - Unterrichts im Abriss / Izabela Marciniak, Renata Rybarczyk. - Poznań : Oficyna Wydawnicza WSJO, 2005. - 112 s.

Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów / oprac.: Emilia Bartczak, Zofia Lis, Izabela Marciniak. - Warszawa : Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, cop. 2005. - 102 s.

Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. - Wyd. 2 pilotażowe / oprac.: Emilia Bartczak [...] Izabela Marciniak [...]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, cop. 2005. - 74 s.

Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów: instrukcja do pilotażu właściwego / Emilia Bartczak [...] Izabela Marciniak [...]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005 - 24 s.

Methodik des DAF – Unterrichts im Abriss / Izabela Marciniak, Renata Rybarczyk. - Wyd. 2. - Poznań: Oficyna Wydawnicza WSJO, 2006. -114 s.

Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów / Emilia Bartczak, Zofia Lis, Izabela Marciniak, Mirosław Pawlak. - Warszawa : CODN, 2006. -76 s.

Jak samodzielnie poznawać języki i kultury : przewodnik metodyczny do Europejskiego portfolio językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów / Mirosław Pawlak, Izabela Marciniak, Zofia Lis, Emilia Bartczak. - Warszawa : CODN, 2006. - 118 s.

Artkiel, Studien, Kommuniques

Matura w Republice Federalnej Niemiec / Izabela Marciniak // w: Polonistyka 1, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - S. 6-13.

Warunki przygotowania absolwentów szkół średnich do studiów filologii germańskiej a potrzeby i możliwości w dobie reformy polskiego systemu oświatowego / Izabela Marciniak //w: Studia Neofilologiczne ; 2. – Częstochowa : Wydaw. WSP, 2001. S.77-87.

Udział poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w międzynarodowym projekcie Sokrates - Lingua Aktion A / Izabela Marciniak // w: Języki Obce w Szkole ; 5. - Warszawa, 2001. - S. 153-154.

Fremdsprachenlehrerfortbildung in Poznań am Beispiel eines internationalen Kooperationsprojektes (Bericht) / Izabela Marciniak // w: European year of languages 2001/ ed. by Teresa Siek-Piskozub. - Poznań : UAM, 2002. - S. 151-154.

Standardy europejskie w kształceniu językowym w aspekcie oceny i samooceny / Izabela Marciniak // w: Neofilolog ; nr 22. - Poznań, 2003. - S. 6-9.

O integracji sprawności językowych w programie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego / Izabela Marciniak // w: Neofilolog ; nr 24. - Zielona Góra, 2004. - S.58-68.

O doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych / Izabela Marciniak // w: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. - Łask : Oficyna Wydawnicza Łeksem, 2005. - S. 189-199.

Europejski system opisu kształcenia językowego i Europejskie portfolio językowe z perspektywy kilku lat... / Izabela Marciniak // w: Języki Obce w Szkole ; 5. - Warszawa, 2005. - S. 3-8.

Ocenianie własnych postępów w nauce języków z pomocą dokumentów Rady Europy / Izabela Marciniak // w: Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji / pod red. Mirosława Pawlaka i Jadwigi Fisiak. -  Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej, 2007. - S. 23-31.

Jak zachęcić uczniów/studentów do samooceny ? / Izabela Marciniak // w: Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji / pod red. Mirosława Pawlaka i Jadwigi Fisiak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej, 2007. - S. 109-112.

Sposoby przygotowania uczniów i studentów do pracy z Europejskim portfolio językowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (EPJ 16+) / Izabela Marciniak // w: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku / pod red. Marii Jodłowiec, Anny Niżegorodcew. -  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – S. 181-188. 

Bewertung des Textverstehens mit dem europäischen Sprachenportfolio / Izabela Marciniak // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 31. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S. 157-165.

Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość / Izabela Marciniak // w: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych  / pod red. M. Pawlaka, M. Derenowskiego, B. Wolskiego. - Poznań - Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM,  2009.  - S.165-169.

Reflexion über das eigene Lernen mit dem Europäischen Sprachenportfolio / Izabela Marciniak // w: Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Kazimiera Myczko. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2010. - S. 109-114.

Europejskie Portfolio Językowe w Polsce - sukces czy niepowodzenie ? / Izabela Marciniak // w: Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych / pod red. Krystyny Droździał-Szelest. - Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodoweji, 2010. -  S. 133-138.

Entwicklung der Medienkompetenz in der Fremdsprachenlehrerausbildung im polnischen Kontext / Izabela Marciniak // w: Fremdsprachenunterricht – omnimedial?  / Sebastian Chudak (Hrsg.).  - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. - S. 101-112.

Umiejętność samooceny w wypowiedziach ustnych / Izabela Marciniak // w: Mówienie w języku obcym - skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie / M. Pawlak (red.).  -  Poznań : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2013. -  S. 295-304.

Rola refleksji w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela języka obcego / Izabela Marciniak  // w: Neofilolog nr 43/1 Refleksja w nauczaniu języków obcych / Anna Czura (red.). - Poznań ; Wrocław : Sowa, 2014. - S. 39-53.

Sukces w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych /Izabela Marciniak // w: Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce / B. Karpeta-Peć,  R.Kucharczyk, M. Smuk, M. Torenc (red.). - Warszawa : Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, 2014. - S. 67-76.

Zakres autonomii nauczyciela w warunkach szkolnych / Izabela Marciniak /  w: Konińskie Studia Językowe, t. 2, nr 4. - Konin, 2014. - S. 333-347.  

Umiejętność samooceny w standardach kształcenia nauczycieli / Izabela Marciniak // w:  Autonomia w nauce języka obcego - techniki, strategie, narzędzia / Mirosław Pawlak (red.). -  Konin : PWSZ  ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno - Artystyczny UAM w Poznaniu, 2015. - S. 7 - 26.

 

 Rezensionen

Marciniak I. [rec.] Komorowska Hanna: Sprawdzanie umiejetności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna w: Języki obce w szkole ; 5. - Warszawa ; 2002. - S. 163-164.

Marciniak I. [rec.] Materiały I Meetingu Glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki 1999/2000 / Izabela Prokop (red.) w: Języki obce w szkole ; 5. - Warszawa ; 2002. - S. 164-166.

webmaster: Maciej Borkowski